fb

Оценка на интелектуалния статус със Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV) от 6 години до 16 години и 11 месеца

В логопедичен кабинет „Светулките“ се извършва обследване на деца от 6 до 16 години със Скала за интелигентност на Уекслер (WISC-IV), която е стандартизирана за България и е сигурна методика за оценка на интелектуалния статус в детска възраст. Тя позволява да се отчете когнитивното развитие и негови дефицити, да се набележат силните и слабите страни в интелектуалното функциониране спрямо възрастовите норми по съответните скали и субтестове. Резултатите дават информация относно деца с интелектуални дефицити, за надарени деца или спомагат диференциалната диагностика при различни нарушения в логопедичната практика.

В кабинета се използва последната версия на теста за България – WISC – IV, препоръчана в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г. И спрямо резултатите се изготвя официален документ на родителите.