childleftalone

Аутизъм

Аутизъм и нарушение от аутистичния спектър са събирателни термини, които се отнасят до нарушение на развитието, при което в различна степен е засегната социалната интеракция, вербалната и невербалната комуникация, а в поведението има повтарящи се стереотипи. Американската психиатрична асоциация публикува следните критерии в DSM – 5 (2013г.) за диагностициране и определяне на състоянието:

Непрекъснат дефицит в социалната комуникация и взаимодействие, повтарящ се в различни ситуации като:

Проблеми в социално-емоционалната взаимност, невъзможност за иницииране и поддържане на разговор, както и при инициирането и развиването на социални връзки; ограничен кръг от интереси, трудности при споделяне на емоции и впечатления.

Дефицити в невербалната комуникация, използвана за влизане контакт с другите – абнормности в използването на очен контакт и езика на тялото, трудности в разбирането и използването на жестове, стигащо до пълна липса на лицева експресия и невербална комуникация.

Трудности в развиването, контролирането и разбирането на отношения – трудности в приспособяването на поведението към различни социални ситуации, в играта „на ужким“ и сприятеляването, липса на интерес за групови занимания.

Проблемите се основават на нарушената социална комуникация и повтарящото се (стереотипно) поведение – непрекъсната повтаряемост на действия, поведение и интереси: стереотипни движения с части от тялото, повтарящи се действия с предмети (напр. подреждане в редици и въртене), едни и същи думи или фрази, ехолалия и безсмислени фрази; прилепчивост към определени модели на поведение и желание нещата да се случват винаги по един и същи начин, ритуални действия, невъзможност за адаптация към промяна в рутинните дейности; ограничен кръг от интереси, фиксации в тях; хипер или намалена реакция към определени сензорни дразнения или търсене на определени стимули от околната среда (запушване на ушите, гледане на лампите).

Изброените дотук проблеми трябва да са изразени от ранния период на развитие, като в последствие може да се затвърдят или да бъдат смекчени с алтернативни приемливи старегии за справяне. Проблемните области сериозно възпрепятстват социалната интеграция и засягат и други сфери на личностовото функциониране.

Нарушението от аутистичния спектър може да се срещне в комбинация с интелектуални дефицити и други проблеми в ранното детско развитие, като състоянието съпътства детето през целия му живот. Всяко едно дете с нарушение от аутистичния спектър има различни говорни и езикови компетенции. Tерапевтичните стратегии могат да го научат как да се адаптира към средата и приемливо да реагира на промените в нея, как да влиза в контакт с околните и да намери начин да общува с тях.