Back-to-school-writing-by-pencil-1

Училищна готовност

Понятието „училищна готовност“

Тази готовност може да се раздели на готовност за учене и готовност за училище. Училищната готовност най-вече се отнася до второто понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване в училище. Основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие се прилага към учащите във всички възрасти, а второто само към деца, на които им предстои да постъпят в първи клас, като, разбира се, за да се направи подробен и изчерпателен профил на детето преди постъпването му в училище, трябва да се обследват и двете страни на понятието.  При диагностиката се разглеждат и оценяват различни сфери на развитие: езикови, академични, психомоторни, емоционални, социални и др. Задължително е да се оценят личностната, интелектуалната и социално-психологическта готовност на детето, като трябва всяка една от тях да е равномерно развита спрямо останалите, за да се счита детето за готово.

Ето някои от насоките, в които се обследва детето и се отчитат неговите възможности:

Езикови и говорни умения – детето има експресивни и импресивни езикови умения, отговарящи на възрастта, следва и изпълнява сложни индтрукции, отговаря и задава въпроси, разбира и пресъздава истории, запомня герои и сюжети, извлича поука, говори със завършени и логически свързани изречения, може да определя мястото на звукове в рамките на думата, започва да прави звуково-буквен анализ, разпознава някои букви, може да преписва дума или изречение (дори да не разбира какво пише), знае, че думите имат конкретно значение, определя мястото на буквите в думата (държи книга правилно, забавлява се с разглеждането на печтни материали, по картините може да разкаже историята), казва ясно всички звукове, речта му е разбираема.

Математическо мислене и умения – може да брои, разпознава цифри, сравнява величини, разпознава и създава последователности, използва количествени понятия, открива разлики във форми и противоположности, може да обедини обекти по общ признак, сортира обекти по няколко характеристики.

Социални умения – може да казва собственото си име и адреса си, адаптира се към непознати условия, справя се с промени, кооперативно е с други деца и възрастни, спазва правила, изчаква ред, може да се занимава в група, може да се справи със задача самостоятелно, показва умения за решаване на проблеми, изразява свободно желанията си и иска помощ, може да бъде ангажирано във въображаема или символична игра с други деца, проявява желания за учене и любопитство, демонстрира емпатичност към другите.

Груби и фини моторни умения – радва се на физически упраженения  и занимания на открито и закрито, може да скача, тича, рита, катери, хваща, балансира, може да се обслужва само (обува, облича, храни, ходи до тоалетна), може да реже с ножица, борави добре с малки предмети, може да използва молив, химикал, четка.