IMG_8647

Симона Миланова

Симона Миланова е логопед, който извършва диагностика и терапия на комуникативни проблеми в детска възраст в логопедичен център „Светулките“.

Завършила бакалавърска програма Социални дейности, профил Клинична социална работа през 2009 година в СУ „Св. Климент Охридски“ (с насоченост психопатология и диагностика на аномалното поведение), бакалавърска програма по Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011 година и магистърска програма Специалност логопедия към НБУ през 2014 година. С предишен терапевтичен опит от ТОЦ „Пумпелина“.

С интереси в превенцията на езиковото и говорно изоставане през ранното детство, работата с нарушения от аутистичния спектър, особености в сензорната интеграция и психомоторно развитие, трудности във формирането на орално-моторни умения и хранителни механизми, неврологични и генетични заболявания, говорни и езикови нарушения при деца.

Сертифициран DIR Floortime терапевт със сертификати на съответните нива: DIR®/Floortime®ниво : 101, 201, 202 Proficient (ICDL, A Total Aproach, Maude LeRoux/“The Greenspan Floortime Approach”), които дават възможност за игрови и иновативен метод за терапия на деца с нарушения от аутистичния спектър. Чрез различни похвати се стимулира взаимодействието, двустранната комуникация и отношенията в семейството и при деца с различни комуникативни проблеми, като Floortime моделът извежда интеракцията и играта на преден план в общуването.

Диагностика на детското развитие със стандартизирани методики със сертификати от OS Bulgaria:
Denver II, Скала за интелигентност на Уекслер (WISC-IV) и други.

Автор на статии в списание „Моето бебе и аз“ на теми, свързани с детското развитие, формиране на умения за хранене и говорене, игри и занимания за развиване на езиковата компетентност при деца и др.

Сертификати от преминати обучения:

Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, Sara Rosenfeld-Johnson
Training course on Evidence-based Practice in Speech and Language Therapy on 20-29 July 2012, Bulgaria, Dr Ellen Gerrits, Dr Henneke Kalf
Certificate for participation at training B-PES Beleduc-Pumpelina Educational System, Sabine Handstein, Danna Dittrich, Nina Jordanova, Milena Makaveeva, Henrieta Ilieva
Сертификат №793/17.06.2012 за успешно завършено обучение на тема: Оценка на емоционални и поведенчески затруднения в детска възраст – работа с инструментите на Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA), НБУ
Сертификат за участие в проведено на 23-24.11.2013 г. Обучение за работа с Картинен тест за фонологично осъзнаване/КТФО/
Сертификат за участие в логопедичен лагер за специфична говорна терапия при деца с вродени лицеви аномалии 3-5 август 2012, Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА
Сертификат за участие в Научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения“ 12-14 декември 2014, НБУ в партньорство с Държавен логопедичен център-София

Удостоверения от Логопедичен център „Ромел“ за участие в:

1. Международна конференция на тема: „Четене и дислексия“
2. Теоретико-практически курс на тема „Оценка на комуникативното развитие при тригодишни деца“
3. Теоретико-практически курс на тема: „Критерии за нормално комуникативно развитие при 0-3 годишни деца“, доц. д-р Юлияна Стоянова, д-р Маргарита Поппандова
4. Тест Д.П.Е. 3-4 (Диагностика и превенция на езика 3-4 год.)
5. Обучителен практически курс на тема: „Компютърна програма за подобряване скоростта на четене“

Сертификати от Институт по позитивна психотерапия:

1. Участие в обучителен модул: „Приказна психотерапия“
2. Участие в обучителен модул: „Игрова терапия при детски страхове“
3. Участие в обучителен модул: „Рисунката в терапията с деца“

Сертификати от Психоаналитичен институт ТОЛК:

„Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете. Първа част“ 20.04.2019г.

„Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете. Втора част“ 17.02.2019
Удостоверения от обучителен и терапевтичен център „Пумпелина“:
1. За участие в информационен тренинг „Диспраксия на развитието“
2. За цялостно участие в информационен тренинг „Терапия по системата на Монтесори“
3. За цялостно участие в обучение „Сензорна интеграция и сензорно интегративна дисфункция“
4. За цялостно участие в информационен тренинг „Живите кукли като средство за обучение и терапия на деца“
5. За участие в информационен тренинг „Диагностика на дизартрия в детска възраст“

Публикации и участия в конференции:

IX Национална конференция по логопедия, София, 2013 на тема: „Терапевтична програма за деца с вербална диспраксия“
Междунарона конференция по ранно детско развитие, София, май 2011 с изнесен доклад на тема: „Роля на родителите за формиране на умения за подражание и имитация“

Статии в списание „Моето бебе и аз“:

„Късни говорители“, май 2012г.;
„Преходът към обща храна – проблеми на захранването“, септември 2012г.;
„Как децата овладяват пространството?“, март 2013г.;
„Рисуване и писане“, ноември 2013г.;
„Уча се да чета“, май 2014г.;
„Упражнения за четене“, юни 2014г.;
„Готови ли сте за училище“, септември 2014г.;
„Как се развиват уменията за хранене при децата“, ноември 2014г.;
„Умения за разказване“, февруари 2015г.;
„Хиперкинетичните и хиперактивните деца“, април 2015г.;
„Опознаване на света чрез сетивата“, юли 2015г. и други.