Children-in-School-Boy-6

Нарушения на четенето и писането

Несъответствието между потенциалните възможности и реалните постижения е основен критерий при разпознаването на децата с нарушения в четенето и писането. Те са със средна и над средна интелигентност, устно се изразяват значително по-успешно, отколкото в писмената си реч. На фона на това добро функциониране, те изпитват затруднения в четенето, писането и правописа в училище. Важно е на ранен етап да се разграничат специфичните нарушения на способността за учене от нормалните проблеми с училищната успеваемост, за да се разработи адекватна програма за справяне с проблема.

Нарушения на четенето:

 • липса на плавно четене на думата
 • замяна на букви, които имат визуална прилика, или такива, чийто фонеми имат звуково сходство;
 • изпускане на букви на гласните звукове или съгласни, там, където има струпвания;
 • добавяне на несъществуващи букви или срички в думата;
 • разместване на правилната позиция на букви и срички в думата;
 • замени на думи;
 • изпускане, прибавяне или замяна на служебни думи;
 • бавно четене;
 • сериозни затруднения при четене на глас;
 • нарушена интонация;
 • умора след бързо четене;
 • по- добро разбиране при слушане, отколкото при четене.

Нарушения при писане:

 • неправилен начин, по който детето държи молива/ химикалката;
 • неправилно изписване на буквите;
 • необходими са много упражнения за правилното изписване на дадена дума;
 • бавно, изморително писане;
 • грешно начало/ край на буквите;
 • трудности при спазването на реда;
 • неспазване на разстоянията между думите или много голямо  разстояние между тях;
 • замяна на букви, които имат визуална прилика или такива, чийто фонеми имат звуково сходство;
 • изпускане на букви на гласните звукове или на съгласни там, където има струпвания;
 • добавяне на несъществуващи букви или срички в думата;
 • разместване на правилната позиция на букви и срички в думата;
 • замени на думи;
 • изпускане, прибавяне или замяна на служебни думи;
 • сливане на служебните думи с предходни или следходни такива;
 • недобро усвояване на правописа;
 • употреба предимно на някои части на речта, за сметка на неупотреба или неправилна употреба на други;
 • своеобразно синтактично оформяне, с отклонение от общоприетите норми за строеж на изречението;
 • бедност на описателните средства, липса на главни или второстепенни части на изречението;
 • трудно изразяване на граматични отношения между думите за предмети и между думите за действия.

Не е задължително всички описани затруднения да бъдат на лице в клиничната картина на децата с нарушения в четенето и писането, както и симптомите да бъдат в еднаква степен и честота на проявите.

 Нарушение на математическите умения (Дискалкулия):

 • математическо разбиране (разбиране на количествената характеристика на числата); оперативни функции (разбиране на елементарните математическите операции-събиране, изваждане, умножение деление);
 • селективен процес за аритметични операции (избор на подходяща операция за решаването на даден проблем);
 • паметов дефицит, свързан с последователността;
 • нарушена способност за установяването на определен числов ред;
 • проблеми на вербалната експресия (устното изговаряне), отнасящи се до възпроизвеждането на математически термини и концепти;
 • затруднено разбиране на абстрактни математически символи, което е свързано с практически затруднения по алгебра;
 • трудности при съотнасянето графичен символ-число;
 • затруднена класификация на определени предмети в група;
 • неразбиране на фактите: съхранение на количеството, установяване на съответствието едно към едно;
 • затруднено графично представяне на числата, свързано със запомнянето и изписването на цифри;
 • трудности при интерпретацията на знаци, отнасящи се до способността за четене и разбиране на математическите символи.