wheelchair

Дизартрия

Дизартрията е говорно моторно нарушение, изразяващо се в трудности при движенията на устните, езика, бузите, мекото небце, гласните връзки и/или диафрагмата, поради недостатъчно добра интервация на мускулите в говорния апарат. Видът и степента на нарушението зависи от това коя част на нервната система е засегната – централната или периферната. Трудности се регистрират във всички елементи[…]

Brain-Building-Toys

Вторични езикови нарушения

Те могат да са следствие от друг водещ проблем при детето и да са последваща патология, както при децатата с намаление или загуба на слуха, при децата със зрителни нарушения, интелектуални дефицити и други.

Children-in-School-Boy-6

Нарушения на четенето и писането

Несъответствието между потенциалните възможности и реалните постижения е основен критерий при разпознаването на децата с нарушения в четенето и писането.

baby-grabber-teether

Вербална диспраксия

Вербалната диспраксия на развитието е състояние, при което децата имат трудности в продуцирането и координирането на говорни движения.

childleftalone

Аутизъм

Аутизъм и нарушение от аутистичния спектър са събирателни термини, които се отнасят до нарушение на развитието, при което в различна степен е засегната социалната интеракция, вербалната и невербалната комуникация, а в поведението има повтарящи се стереотипи.