fb

Оценка на интелектуалния статус със Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV) от 6 години до 16 години и 11 месеца

В логопедичен кабинет „Светулките“ се извършва обследване на деца от 6 до 16 години със Скала за интелигентност на Уекслер (WISC-IV), която е стандартизирана за България и е сигурна методика за оценка на интелектуалния статус в детска възраст. Тя позволява да се отчете когнитивното развитие и негови дефицити, да се набележат силните и слабите страни[…]

images

Още за езиковото нарушение в детска възраст

Още в първата година на детето се развива социалната функция на речта, чрез непрекъсната интеракция с хората, които го обгрижват, то се научава на средствата за връзка със заобикалящата го среда. Един от най-повратните моменти в живота му е, когато разбира, че всяко нещо си има име. Това е преломният период, оказващ съществено влияние върху[…]

toddler-dressing1

Маркери за диспраксия

Праксис е гръцка дума, с която се означава възмосността на човека да планира и осъществява последователност от координирани движения в желанието си достигне до някаква цел. Диспраксията е нарушение, което възпрепятства това учене. Могат да са засегнати необходимите движения за самостоятелно хранене и ядене на разнообразни храни, обличане и самообслужване, каране на колело и игра[…]

Back-to-school-writing-by-pencil-1

Училищна готовност

Понятието „училищна готовност“ Тази готовност може да се раздели на готовност за учене и готовност за училище. Училищната готовност най-вече се отнася до второто понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване в училище. Основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото[…]

Little Girl Sucking Thumb

Вредни навици в ранна детска възраст

Вече е доказана връзката между някои вредни навици и затруднението на детето да говори. Това може да се случи в период, когато започва да се развива говорът, а детето да е възпрепядствано да извършва нужните му за това движения от прекомерната употреба на биберони и залъгалки. Използването им като средство за успокоение и заспиване може[…]

baby2

Предпоставки за проговаряне и късна поява на първите думи

Децата естествено минават през определени етапи на развитие на говора и езика. Гласовите прояви след раждането на бебето са рефлексни реакции на дразненията от околния свят и израз на жизнено важни потребности. В следствие от вродена рефлексна дейност около третия месец от живота на бебето се появява гукането, което е съставено от произнасяне на неясни[…]

speech-therapy-for-children-2

Артикулационни нарушения

Специфичните артикулационни нарушения са характерни най-вече за предучилищната възраст. Ако нарушението е в чист вид, подходящата възраст за предпри­емане на логопедична интервенция е 4;0 – 4;5 години. Нарушенията в артикулацията представлява неправилно произношение на един или повече звукове в процеса на говорене. Специфичните грешки в нарушенията на артикулацията са системни и устой­чиви. Те не се[…]

kids-play-adhd-120524

Диспраксия

Определение на Фондацията по диспраксия: „Диспраксията е нарушение или незрялост на организацията на движения. Свързани с това са проблемите на езика, перцепцията и мисленето.“ Хората без трудности в моторното планиране нямат проблем да автоматизират различни двигателни актове, така че да ги извършват палвно и последователно без да се замислят. Лицата с диспраския имат трудности в[…]

image_preview

Прозодични нарушения

Те са нарушения на плавността, ритъма и темпа на речта, които могат да се срещнат под формата на заекване, запъване, брадилалия или тахилалия. Последните два вида засягат само един от компонентите на прозодиката, а именно бързината, с която се продуцира речта, като при брадилалията тя е патологично забавена, а при тахилалията – прекалено бърза. Те[…]